นิสิตวิทยาศาสตร์ชีวภาพรุ่นที่ 6 (ปี2552)

นางสาวขวัญชนก สีทองแจ้ง

นางสาวชุติมา คูณสวัสดิ์

นางสาวดวงฤดี แสวงดี

นางสาวบุษบง นราแก้ว

นายพุทธิพงษ์ พรพัชรวัชร์

นางสาวสรารัตน์ นาคอ่วมค้า

นางสาวสิรินันท์ จินดาโสม

นางสาวกนกเนตร สำเภาเงิน

นางสาวขนิษฐา ศรีทอง

นางสาวจรรยา อินทรสถาพร

นางสาวธนาวรรณ ถิรศักดิ์ธนา

นางสาวนวพร จักรทอง

นางสาวนิรมล เรืองฤทธิ์

นางสาวลักษมณ นราทอง

นางสาววริศรา หวังพงษ์

นายเสฏฐวุฒิ อินทร์ปาน

นางสาวเสาวรส พนมชัย

นางสาวอนัญญา กิตติวิวัฒน์กุล

นางสาวอภิญญา เดชะบุญ

นางสาวกาญจนา สดชื่น

นางสาวจริยา ครุธบุตร์

นางสาวจุฑารัตน์ นิตย์สมบูรณ์

นางสาวชไมพร ฉลองขวัญ

นายชาคริต เพชรชื่นสกุล

นางสาวทุติยาภรณ์ มีจันทร์ดี

นางสาวธัญญรัตน์ โกมล

นางสาวธัญญลักษณ์ จงเกรียงไกร

นางสาวนันธิญา พรมพิมาร

นางสาวนัสรียา หมีนหวัง

นางสาวเนตรนภา เลี้ยงภักษาหาร

นางสาวปริยา มณีประเสริฐ

นางสาวปิยฉัตร คีรีมาศทอง

นางสาวผกาพร พุ่มพวง

นางสาวพรรณรดีภรณ์ เตมานิ

นายพรหมลิขิต เกษราพงศ์

นางสาวพลอยไพลิน ปาละวงศ์

นางสาวพิมพ์ชฎา เดชชัย

นางสาวมณสิริ จิตภักดี

นางสาวมัณฑนา เกียรติเมธี

นางสาวมาลินี อันภักดี

นางสาวลลิตา นิยมสุข

นางสาววัลลภา แย้มศรี

นางสาววาสนา สมหารวงค์

นางสาววิภารัตน์ ท่าตะเคียน

นางสาวศิริวรรณ ไทยสกุล

นางสาวสมฤดี ขาวเจริญ

นางสาวสุพัตรา น้ำเหนือ

นางสาวสุลาวดี สุวรรณอินทร์

นางสาวเสาวลีย์ ปันอุปา

นางสาวอลิษา สีนิล

นางสาวกัญญาวี หวานเมฆ

นายธนภูมิ ประดิษฐขำ

นางสาวนภาวรรณ ซื่อตรง

นางสาวเบญธิญา คงชมสุข

นางสาวภัทราพร ธรรมสาลี

นางสาวสุชาดา ไกรเพชร

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 22-Feb-2014 4:27 PM