นิสิตวิทยาศาสตร์ชีวภาพรุ่นที่ 7 (ปี2553) 

นายวิชญ์วิศิษฏ์พงศ์ มณีจันทร์
Mr.Witwisitpong Maneechan
รหัสนิสิต 5221639998

นางสาวกนกวรรณ พุ่มนิล
Miss Kanokwan Phumnil
รหัสนิสิต 5321600856

นางสาวกรกนก มงคลเจริญวงศ์
Miss Kornkanok Mongkonjaroenwong
รหัสนิสิต 5321600864

นางสาวกรวรรณ สีวินิจ
Miss Korawan Seewinit
รหัสนิสิต 5321600872

นางสาวจิภาชา ไชยชนะ
Mr. Chipacha Chaichana
รหัสนิสิต 5321600881

นางสาวจิราภรณ์ แก้วใสแสง
Miss Jiraporn Keawsaisang
รหัสนิสิต 5321600899

นางสาวจิราภรณ์ ซุ้นเจริญ
Miss Jirapon Soonjaroen
รหัสนิสิต 5321600902

นางสาวทินมณี ทองแก้ว
Miss Tinmanee Thongkaew
รหัสนิสิต 5321600929

นางสาวธนภรณ์ ภัทรเมธาวรกุล
Miss Tanaporn Phattarametaworakul
รหัสนิสิต 5321600937

นางสาวธนานันต์ ด้วงสวัสดิ์
Miss Tananun Daungsawad
รหัสนิสิต 5321600945

นางสาวเบญจนาถ เจริญสุข
Miss Benjanart Charoensook
รหัสนิสิต 5321600953

นางสาวภัทรานุช มีศรีดี
Miss Puttranud Misridee
รหัสนิสิต 5321600996

นางสาวภาวิณี ศรีสวัสดิ์
Miss Pavinee Srisawat
รหัสนิสิต 5321601003

นางสาววันทกานต์ ดีสุข
Miss Wantakan Deesuk
รหัสนิสิต 5321601020

นายสหชัย เชยเหมือนจันทร์
Mr.Sahachai Cheymunechan
รหัสนิสิต 5321601038

นางสาวสุทิสา ทองคำ
Miss Sutisa Thongkum
รหัสนิสิต 5321601054

นางสาวอมรรัตน์ ด้วงคำ
Miss Amornrat Duangkam
รหัสนิสิต 5321601062

นางสาวศรัณย์พร ปองได้
รหัสนิสิต 5321602085

นางสาวกนกวรรณ วัฒนากร
Miss Kanokwan Wattanakorn
รหัสนิสิต 5321602247

นางสาวจุฑารัตน์ สงคราม
Miss Jurarat Songkram
รหัสนิสิต 5321602255

นายณัฐพงษ์ แก้วจิว
Mr.Nuttapong Kaewjiw
รหัสนิสิต 5321602263

นางสาวไพลิน ศิริสวัสดดิ์
Miss Phailin Siriwat
รหัสนิสิต 5321602280

นายมนัส เพชรสุข
Mr.Manat Petsuk
รหัสนิสิต 5321602298

นางสาวรวิวรรณ ลอยเลี้ยง
Miss Rawiwan Loiliang
รหัสนิสิต 5321602301

นางสาวฤดี หงษ์เจริญ
รหัสนิสิต 5321602310

นายวรพงศ์ สิงห์ชาติ
Mr. Worapong Singchat
รหัสนิสิต 5321602328

นางสาววรรณิศา ปัทมะภูษิต
Miss Wannisa Pattamapusit
รหัสนิสิต 5321602336

นายวันชัย สุขราช
Mr.Wanchai Sukrat
รหัสนิสิต 5321602344

นางสาวสุพร สิงห์สม
Miss Supon Singsom
รหัสนิสิต 5321602352

นางสาวกวิสรา ศรีทอง
Miss Kawisara Srithong
รหัสนิสิต 5321602379

นางสาวกรองกาญจน์ บัญชรมาศพรรณ
Miss Krongkran Banchonmassparn
รหัสนิสิต 5321602735

นางสาวขนิษฐา ฤกษ์อรุณ
Miss Kanittha Roek-Arun
รหัสนิสิต 5321602743

นางสาวจารุวรรณ เจียดอนไพร
Miss Jaruwan Jiadonprai
รหัสนิสิต 5321602751

นางสาวณัฐวดี บุญทองดี
Miss Nattawadee Buntongdee
รหัสนิสิต 5321602786

นางสาวปรารถนา ทวีพัฒน์
Miss Pratthana Thawiphat
รหัสนิสิต 5321602794

นางสาวผกามาศ แดงชอบกิจ
Miss Pakamart Dangchopkit
รหัสนิสิต 5321602808

นางสาวรุ่งนภา บุญเพิ่ม
Miss Rungnapa Bunpherm
รหัสนิสิต 5321602816

นางสาวกนกอร สุวรรณศิลป์
Miss Kanokon Suwannasin
รหัสนิสิต 5321603294

นางสาวกิตติยา ป้อมเงิน
Miss Kittiya Pomngern
รหัสนิสิต 5321603308

นายเกรียงไกร แสงไข่
Mr.Kriangkrai Sangkai
รหัสนิสิต 5321603316


นางสาวจันทิมา กุตเสนา
รหัสนิสิต 5321603324

นางสาวชนัดดา แซ่จึง
Miss Chanadda Saejung
รหัสนิสิต 5321603332

นางสาวภาวิณี เล้าประชา
Miss Pawinee Laopracha
รหัสนิสิต 5321603375

นางสาวรุ่งนภา มงคลสิทธิชัย
Miss Rungnapa Mongkonsittichai
รหัสนิสิต 5321603383

นางสาววนัสนันท์ หมัดมณี
Miss Wanassanan Madmanee
รหัสนิสิต 5321603391

นางสาวสมพร พรศรี
Miss Somporn Pornsri
รหัสนิสิต 5321603405

นายสุธิกรณ์ สายบุตร
Mr.Sutikorn Saiboot
รหัสนิสิต 5321603413

นายธัญวิทย์ พลายงาม
Mr.Thunyawit Plaingam
รหัสนิสิต 5321603758


นางสาวสามินี มั่นคง
Miss Saminee Mankong
รหัสนิสิต 5321603774 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 10-Aug-2018 10:30 AM