นิสิตวิทยาศาสตร์ชีวภาพรุ่นที่ 7 (ปี2553) 

นายวิชญ์วิศิษฏ์พงศ์ มณีจันทร์
Mr.Witwisitpong Maneechan
รหัสนิสิต 5221639998
ชื่อเล่น กอล์ฟ
อีเมล์ witwisitpong@hotmail.co.th

 

 

 

นางสาวกนกวรรณ พุ่มนิล
Miss Kanokwan Phumnil
รหัสนิสิต 5321600856
ชื่อเล่น ปัท
อีเมล์ kphumnil13@gmail.com

 

 

 

นางสาวกรกนก มงคลเจริญวงศ์
Miss Kornkanok Mongkonjaroenwong
รหัสนิสิต 5321600864
ชื่อเล่น ตาล
อีเมล์ nootan_sone@hotmail.co.th

 

 

 

นางสาวกรวรรณ สีวินิจ
Miss Korawan Seewini
tรหัสนิสิต 5321600872
ชื่อเล่น น้ำฝน
อีเมล์ korawan_02@hotmail.com

 

 

 

นางสาวจิภาชา ไชยชนะ
Mr. Chipacha Chaichana
รหัสนิสิต 5321600881
ชื่อเล่น แอมป์
อีเมล์ Iampere_alohaa@hotmail.com

 

 

 

นางสาวจิราภรณ์ แก้วใสแสง
Miss Jiraporn Keawsaisang
รหัสนิสิต 5321600899
ชื่อเล่น ติ๊ดตี่
อีเมล์ tid_sam_@hotmail.com

 

 

 

นางสาวจิราภรณ์ ซุ้นเจริญ
Miss Jirapon Soonjaroen
รหัสนิสิต 5321600902
ชื่อเล่น จอย
อีเมล์ joy_jirapon@hotmail.com

 

 

 

นางสาวทินมณี ทองแก้ว
Miss Tinmanee Thongkaew
รหัสนิสิต 5321600929
ชื่อเล่น มะระ
อีเมล์ noomara_2130@hotmail.com

 

 

 

นางสาวธนภรณ์ ภัทรเมธาวรกุล
Miss Tanaporn Phattarametaworakul
รหัสนิสิต 5321600937
ชื่อเล่น แนนนี่
อีเมล์ nanny_na_nee@hotmail.com

 

 

 

นางสาวธนานันต์ ด้วงสวัสดิ์
Miss Tananun Daungsawad
รหัสนิสิต 5321600945
ชื่อเล่น นันต์
อีเมล์ nunnie-wonderlife@hotmail.com

 

 

 

นางสาวเบญจนาถ เจริญสุข
Miss Benjanart Charoensook
รหัสนิสิต 5321600953
ชื่อเล่น ลูกน้ำ
อีเมล์ looknum_bpb@hotmail.com

 

 

 

นางสาวภัทรานุช มีศรีดี
Miss Puttranud Misridee
รหัสนิสิต 5321600996
ชื่อเล่น ลูกหนู
อีเมล์ puttra_nud@hotmail.com

 

 

 

นางสาวภาวิณี ศรีสวัสดิ์
Miss Pavinee Srisawat
รหัสนิสิต 5321601003
ชื่อเล่น จี
อีเมล์ g_ge_gee_012@hotmail.com

 

 

 

นางสาววันทกานต์ ดีสุข
Miss Wantakan Deesuk
รหัสนิสิต 5321601020
ชื่อเล่น นุ้ย
อีเมล์ nui_jingjai@hotmail.com

 

 

 

นายสหชัย เชยเหมือนจันทร์
Mr.Sahachai Cheymunechan
รหัสนิสิต 5321601038
ชื่อเล่น ปันปัน
อีเมล์ sahachai_top7@hotmail.com

 

 

 

นางสาวสุทิสา ทองคำ
Miss Sutisa Thongkum
รหัสนิสิต 5321601054
ชื่อเล่น แหม่ม
อีเมล์ mammyz@hotmail.co.th

 

 

 

นางสาวอมรรัตน์ ด้วงคำ
Miss Amornrat Duangkam
รหัสนิสิต 5321601062
ชื่อเล่น ปุ๋ย
อีเมล์ puyamornrat@hotmail.com

 

 

 

นางสาวศรัณย์พร ปองได้
Miss
รหัสนิสิต 5321602085
ชื่อเล่น
อีเมล์

 

 

 

นางสาวกนกวรรณ วัฒนากร
Miss Kanokwan Wattanakorn
รหัสนิสิต 5321602247
ชื่อเล่น อุ๋ย
อีเมล์ kanokwan2247@hotmail.com

 

 

 

นางสาวจุฑารัตน์ สงคราม
Miss Jurarat Songkram
รหัสนิสิต 5321602255
ชื่อเล่น หมิว
อีเมล์ miew_notfuture13@hotmail.com

 

 

 

นายณัฐพงษ์ แก้วจิว
Mr.Nuttapong Kaewjiw
รหัสนิสิต 5321602263
ชื่อเล่น โย
อีเมล์ yonuttapongyo@hotmail.com

 

 

 

นางสาวไพลิน ศิริสวัสด
ิ์Miss Phailin Siriwat
รหัสนิสิต 5321602280
ชื่อเล่น แอม
อีเมล์ Moonoi255@hotmail.com

 

 

 

นายมนัส เพชรสุข
Mr.Manat Petsuk
รหัสนิสิต 5321602298
ชื่อเล่น นัท
อีเมล์ Nutthiw_lawly@hotmail.com

 

 

 

นางสาวรวิวรรณ ลอยเลี้ยง
Miss Rawiwan Loiliang
รหัสนิสิต 5321602301
ชื่อเล่น แอน
อีเมล์ aanjung2009@hotmail.com

 

 

 

นางสาวฤดี หงษ์เจริญ
รหัสนิสิต 5321602310
ชื่อเล่น
อีเมล์

 

 

 

นายวรพงศ์ สิงห์ชาติ
Mr. Worapong Singchat
รหัสนิสิต 5321602328
ชื่อเล่น พงศ์
อีเมล์ pong_bio@hotmail.com

 

 

 

นางสาววรรณิศา ปัทมะภูษิต
Miss Wannisa Pattamapusi
tรหัสนิสิต 5321602336
ชื่อเล่น ณิ
อีเมล์ uruviel_anone@hotmail.com

 

 

 

นายวันชัย สุขราช
Mr.Wanchai Sukrat
รหัสนิสิต 5321602344
ชื่อเล่น ทัช
อีเมล์ wanchai

 

 

 

นางสาวสุพร สิงห์สม
Miss Supon Singsom
รหัสนิสิต 5321602352
ชื่อเล่น อัง
อีเมล์ supon1103@gmail.com

 

 

 

นางสาวกวิสรา ศรีทอง
Miss Kawisara Srithong
รหัสนิสิต 5321602379
ชื่อเล่น แน็ต
อีเมล์ mom_mam_jung@hotmail.com

 

 

 

นางสาวกรองกาญจน์ บัญชรมาศพรรณ
Miss Krongkran Banchonmassparn
รหัสนิสิต 5321602735
ชื่อเล่น กิ๊ก
อีเมล์ kookkikkookkuk@hotmail.com

 

 

 

นางสาวขนิษฐา ฤกษ์อรุณ
Miss Kanittha Roek-Arun
รหัสนิสิต 5321602743
ชื่อเล่น กุ๊ก
อีเมล์ friendkook03@hotmail.co.th

 

 

 

นางสาวจารุวรรณ เจียดอนไพร
Miss Jaruwan Jiadonprai
รหัสนิสิต 5321602751
ชื่อเล่น นุ่น
อีเมล์ nun-lovely-girl@hotmail.com

 

 

 

นางสาวณัฐวดี บุญทองดี
Miss Nattawadee Buntongdee
รหัสนิสิต 5321602786
ชื่อเล่น ปีเก
้อีเมล์ nattawadee.pekea@gmail.com

 

 

 

นางสาวปรารถนา ทวีพัฒน์
Miss Pratthana Thawiphat
รหัสนิสิต 5321602794
ชื่อเล่น เจี๊ยบ
อีเมล์ mini_girlkit@hotmail.com

 

 

 

นางสาวผกามาศ แดงชอบกิจ
Miss Pakamart Dangchopkit
รหัสนิสิต 5321602808
ชื่อเล่น แนน
อีเมล์ nan-J-love@hotmail.com

 

 

 

นางสาวรุ่งนภา บุญเพิ่ม
Miss Rungnapa Bunpherm
รหัสนิสิต 5321602816
ชื่อเล่น ดาว
อีเมล์ little_dolphine_02@hotmail.com

 

 

 

นางสาวกนกอร สุวรรณศิลป
์Miss Kanokon Suwannasin
รหัสนิสิต 5321603294
ชื่อเล่น อิม
อีเมล์ mc_imm@hotmail.com

 

 

 

นางสาวกิตติยา ป้อมเงิน
Miss Kittiya Pomngern
รหัสนิสิต 5321603308
ชื่อเล่น บี
อีเมล์ kittiya_beebee@hotmail.com

 

 

 

นายเกรียงไกร แสงไข่
Mr.Kriangkrai Sangka
iรหัสนิสิต 5321603316
ชื่อเล่น แชมป์
อีเมล์ champ3316@gmail.com

 

 

 

นางสาวจันทิมา กุตเสนา
รหัสนิสิต 5321603324
ชื่อเล่น
อีเมล์

 

 

 

นางสาวชนัดดา แซ่จึง
Miss Chanadda Saejung
รหัสนิสิต 5321603332
ชื่อเล่น นัท
อีเมล์ acodaityz_nut@hotmail.com

 

 

 

นางสาวภาวิณี เล้าประชา
Miss Pawinee Laopracha
รหัสนิสิต 5321603375
ชื่อเล่น เบล
อีเมล์ bell_berrii@hotmail.com

 

 

 

นางสาวรุ่งนภา มงคลสิทธิชัย
Miss Rungnapa Mongkonsittichai
รหัสนิสิต 5321603383
ชื่อเล่น ก้อย
อีเมล์ pink_angle_koy@hotmail.co.th

 

 

 

นางสาววนัสนันท์ หมัดมณี
Miss Wanassanan Madmanee
รหัสนิสิต 5321603391
ชื่อเล่น กัส
อีเมล์ kussma_km@hotmail.com

 

 

 

นางสาวสมพร พรศรี
Miss Somporn Pornsri
รหัสนิสิต 5321603405
ชื่อเล่น เดือน
อีเมล์ duanlove97@gmail.com

 

 

 

นายสุธิกรณ์ สายบุตร
Mr.Sutikorn Saiboot
รหัสนิสิต 5321603413
ชื่อเล่น ป๊อป
อีเมล์ popza_nakub@hotmail.com

 

 

 

นายธัญวิทย์ พลายงาม
Mr.Thunyawit Plaingam
รหัสนิสิต 5321603758
ชื่อเล่น อาร์ม
อีเมล์ thun.bio@gmail.com

 

 

 

นางสาวสามินี มั่นคง
Miss Saminee Mankong
รหัสนิสิต 5321603774
ชื่อเล่น คะน้า
อีเมล์ pakkanatza@hotmail.com

 

 

 

 

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 04-Apr-2014 10:11 PM