นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ รุ่นที่ 9 รหัสปีการศึกษา 2555


นาย จิระพงศ์ ลาภวิบูลย์สุข

นางสาว ชนกนาถ ตรุษะ

นางสาว นงลักษณ์ พวงบุบผา

นางสาว พิไลพร อยู่กรุง

นางสาว ศิริพร ทองมี

นางสาว สรญา ชูธรรม

นางสาว สุวิมล กันเกษร

นางสาว กานดารัตน์ สิงห์เจริญ

นาย เกรียงไกร เลาหบุตร

นางสาว ขวัญชนก เนื้อน่วม

นางสาว ฉัตรแก้ว สากร

นางสาว ฐิติมา มูลน้ำอ่าง

นางสาว ตะวัน มาดวง

นางสาว นงนภัส หนูโสด

นางสาว นารีนารถ นาคสัมพันธุ์

นางสาว ประภาพร กลิ่นศรีสุข

นางสาว พัฒน์นิภา วงศ์พิชัย

นางสาว พัณณิตา ทักษิณชัยสกุล

นางสาว เพ็ญประภา ธรรมฐิติ

นางสาว ภัทรพร ลอยฟ้า

นางสาว ภาริตา ลิมปิโชติกุล

นางสาว รัชฎาพร วรรณทอง

นางสาว รัตติกาล รตตะสา

นางสาว วชิราภรณ์ สุนทร

นางสาว วรงค์ชนก มิ่งมารถ

นางสาว วิวรรณ สมัครการ

นาย ศตวรรษ หาดอ้าน

นางสาว ศิรดา เกตุนิ่ม

นางสาว สกุณา พันธ์เจริญ

นางสาว สุกัญญา ดีเลิศ

นางสาว อภัสนันท์ ทานะมัย

นางสาว อภิสรา แสงพันธุ์ตา

นางสาว อาลดา ชาวพรหม

นางสาว กมลชนก จันทร์ปัทมานนท์

นางสาว ฉันทิศา ขาวผ่อง

นางสาว ณัฐชนา เซ่งเซี่ยง

นางสาว ณิชา ประดิษฐจา

นางสาว ธนิฏฐา ลอยประโคน

นางสาว ธัญญ์ฐิตา หิรัณย์พศิน

นางสาว นายิกา ปิ่นเนียม

นางสาว ปิยนุช ศรีสว่าง

นาย พชร ฤทธิ์เดช

นางสาว รัชวรรษ์ พัฒนประสิทธิ์กุล

นางสาว รัตนาวดี คูคำ

นางสาว รุ่งนภา พุ่มกุมาร

นางสาว วราภรณ์ สายราษฎร์

นางสาว วริษฐา สุวรรณโครธ

นางสาว วิไลพร สอาดศรี

นางสาว ศิรัณย์ เขียนสายออ

นางสาว สริตา ภูมิไชยา

นางสาว สุภาพร มัยกูล

นางสาว สุภาภรณ์ ฝูงใหญ่

นางสาว อภิญญา เพ็ชรบริบุญ

นางสาว อุสาห์พันธุ์ นาพญาธีระกุล

 

 

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 08-Jul-2019 9:14 AM