นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ รุ่นที่ 9 รหัสปีการศึกษา 2555


นาย จิระพงศ์ ลาภวิบูลย์สุข ( (เป) ตอง )

รหัสนิสิต 5521600175

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1052

อีเมล์ tong_vengum@hotmail.com

สถานที่ติดต่อ

ตึก 10 ห้อง 301

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาว ชนกนาถ ตรุษะ (ใหม่)

รหัสนิสิต 5521600183

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1052

อีเมล์ mai-3-mike@hotmail.com

สถานที่ติดต่อ

ตึก 22 ห้อง 308

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาว นงลักษณ์ พวงบุบผา (ฝน)

รหัสนิสิต 5521600191

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1052

อีเมล์ fonza19@hotmail.co.th

สถานที่ติดต่อ

หอนอก

All life

นางสาว พิไลพร อยู่กรุง (โบว์ล )

รหัสนิสิต 5521600205

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1052

อีเมล์ zajung_na2233@hotmail.com

สถานที่ติดต่อ

ตึก 19 ห้อง 204

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาว ศิริพร ทองมี (แป้ง )

รหัสนิสิต 5521600213

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1052

อีเมล์ Pbangk@hotmail.com

สถานที่ติดต่อ

ตึก 18 ห้อง 406

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาว สรญา ชูธรรม (ออย)

รหัสนิสิต 5521600221

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1052

อีเมล์ oil_lovemafia@hotmail.com

สถานที่ติดต่อ

ตึก 24 ห้อง 205

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาว สุวิมล กันเกษร ( แอ้)

รหัสนิสิต 5521600230

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1052

อีเมล์ Pulsanka_nongAe@yahoo.co.th

สถานที่ติดต่อ

ตึก 24 ห้อง 213

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาว กานดารัตน์ สิงห์เจริญ (เชอรี่ )

รหัสนิสิต 5521602003

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1038

อีเมล์ to_27149@hotmail.com

สถานที่ติดต่อ

ตึก 23 ห้อง 407

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นาย เกรียงไกร เลาหบุตร (เจ)

รหัสนิสิต 5521602011

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1038

อีเมล์ my_lifestyle17@hotmail.com

สถานที่ติดต่อ

ตึก 2 ห้อง 410

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาว ขวัญชนก เนื้อน่วม (แอล)

รหัสนิสิต 5521602020

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1038

อีเมล์ khwan_27hh@hotmail.com

สถานที่ติดต่อ

ตึก 15 ห้อง 401

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาว ฉัตรแก้ว สากร (อ้อแอ้ )

รหัสนิสิต 5521602038

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1098

อีเมล์ Be-Bear_mam@hotmail.com

สถานที่ติดต่อ

ตึก 21 ห้อง 314

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาว ฐิติมา มูลน้ำอ่าง (เมย์ )

รหัสนิสิต 5521602054

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1098

อีเมล์ reverberate-1994@hotmail.com

สถานที่ติดต่อ

ตึก 22 ห้อง 305

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาว ตะวัน มาดวง (เอิร์น)

รหัสนิสิต 5521602089

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1098

อีเมล์ Hochigi@hotmail.com

สถานที่ติดต่อ

27 หมู่ 11 ต. ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

นางสาว นงนภัส หนูโสด (แจน)

รหัสนิสิต 5521602135

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1108

อีเมล์ Jan_cute_19@hotmail.com

สถานที่ติดต่อ

ตึก 22 ห้อง 304

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาว นารีนารถ นาคสัมพันธุ์ ( อิง )

รหัสนิสิต 5521602143

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1108

อีเมล์ ing_Lovely2009@hotmail.com

สถานที่ติดต่อ

ตึก 23 ห้อง 206

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาว ประภาพร กลิ่นศรีสุข ( แนน )

รหัสนิสิต 5521602151

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1108

อีเมล์ nunan_yohodo@hotmail.com

สถานที่ติดต่อ

ตึก 18 ห้อง 317

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาว พัฒน์นิภา วงศ์พิชัย (เมย์ )

รหัสนิสิต 5521602178

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1104

อีเมล์ Patpat660@gmail.com

สถานที่ติดต่อ

ตึก 18 ห้อง 221

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาว พัณณิตา ทักษิณชัยสกุล (พอย)

รหัสนิสิต 5521602186

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1104

อีเมล์ poyy.sungii_x.x@hotmail.com

สถานที่ติดต่อ

ตึก 15 ห้อง 207

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาว เพ็ญประภา ธรรมฐิติ (เอฟ )

รหัสนิสิต 5521602194

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1104

อีเมล์ phenprapha-saysila@hotmail.com

สถานที่ติดต่อ

ตึก 20 ห้อง 217

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาว ภัทรพร ลอยฟ้า ( กิ่ง)

รหัสนิสิต 5521602208

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1104

อีเมล์ sarang_king@hotmail.com

สถานที่ติดต่อ

ตึก 18 ห้อง 108

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาว ภาริตา ลิมปิโชติกุล (ใบเตย )

รหัสนิสิต 5521602216

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1104

อีเมล์ naruk_jung_555@hotmail.com

สถานที่ติดต่อ

ตึก 26 ห้อง 120

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาว รัชฎาพร วรรณทอง (เอื้อ)

รหัสนิสิต 5521602224

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1104

อีเมล์ cannon_aur@hotmail.com

สถานที่ติดต่อ

ตึก 24 ห้อง 316

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาว รัตติกาล รตตะสา ( แนน)

รหัสนิสิต 5521602232

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1104

อีเมล์ nnn-nan1993@hotmail.com

สถานที่ติดต่อ

ตึก 17 ห้อง 323

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาว วชิราภรณ์ สุนทร (ออม )

รหัสนิสิต 5521602241

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1100

อีเมล์ w.soontorn@hotmail.com

สถานที่ติดต่อ

ตึก 21 ห้อง 220

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาว วรงค์ชนก มิ่งมารถ (มิ้น )

รหัสนิสิต 5521602259

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1100

อีเมล์ i.mintbaa@hotmail.co.th

สถานที่ติดต่อ

ตึก 19 ห้อง 323

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาว วิวรรณ สมัครการ ( แจน )

รหัสนิสิต 5521602275

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1100

อีเมล์ j_jan24@hotmail.com

สถานที่ติดต่อ

ตึก 14 ห้อง 303

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นาย ศตวรรษ หาดอ้าน (เพชร)

รหัสนิสิต 5521602283

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1100

อีเมล์ Petch-jaz@hotmail.com

สถานที่ติดต่อ

ตึก 10 ห้อง 309

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาว ศิรดา เกตุนิ่ม (วิว )

รหัสนิสิต 5521602291

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1100

อีเมล์ ordinary_view@hotmial.com, view_cheer@hotmail.com

สถานที่ติดต่อ

ตึก 21 ห้อง 212

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาว สกุณา พันธ์เจริญ (กิ๊ก )

รหัสนิสิต 5521602313

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1105

อีเมล์ bib_ble_44@hotmail.com

สถานที่ติดต่อ

150/1 ซ.บางแก้ว ถ.ทางเข้าเมือง ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
หอนอก: เดอะรีสอร์ท อพาร์ทเมนต์โฮม ห้อง 912

นางสาว สุกัญญา ดีเลิศ (ต้าร์ )

รหัสนิสิต 5521602321

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1105

อีเมล์ pharmacy_tar@hotmail.com

สถานที่ติดต่อ

91 หมู่ 9 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ. กาญจนบุรี 71170

นางสาว อภัสนันท์ ทานะมัย (ออย )

รหัสนิสิต 5521602330

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1105

อีเมล์ Oilzazi@hotmail.com

สถานที่ติดต่อ

219/745 หมู่ 12 ต.อ้อมน้อย จ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

นางสาว อภิสรา แสงพันธุ์ตา (อ้อ )

รหัสนิสิต 5521602348

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1105

อีเมล์ nongaor_a54@windowslive.com

สถานที่ติดต่อ

ตึก 18 ห้อง 206

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

87 หมู่ 6 ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150

นางสาว อาลดา ชาวพรหม (ฟาง )

รหัสนิสิต 5521602364

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1105

อีเมล์ fang-kiku@hotmail.com

สถานที่ติดต่อ

ตึก 21 ห้อง 314

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1/2 ถ.เทศบาล 5 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

นางสาว กมลชนก จันทร์ปัทมานนท์ (ปาล์มมี่ )

รหัสนิสิต 5521604073

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1105

อีเมล์ nomping.nomping@gmail.com

สถานที่ติดต่อ

ตึก 24 ห้อง 106

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอ 24/106 บ้าน 63 ซอยเพชรเกษม 68 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพ

นางสาว ฉันทิศา ขาวผ่อง ( นิ้ง )

รหัสนิสิต 5521604103

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1120

อีเมล์ ning_chantisa@hotamil.com

สถานที่ติดต่อ

ตึก 19 ห้อง 314

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาว ณัฐชนา เซ่งเซี่ยง (ฟิล์ม)

รหัสนิสิต 5521604111

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1120

อีเมล์ belove_film2@hotmail.com

สถานที่ติดต่อ

ตึก 3 ห้อง 403

หอสิริภัสร์ เพลส

นางสาว ณิชา ประดิษฐจา (เฟิร์น )

รหัสนิสิต 5521604120

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1120

อีเมล์ Sincerity_5@hotmail.com

สถานที่ติดต่อ

ตึก 21 ห้อง 210

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาว ธนิฏฐา ลอยประโคน (บี)

รหัสนิสิต 5521604138

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1120

อีเมล์ beefreedomlife@gmail.com

สถานที่ติดต่อ

ตึก 24 ห้อง 308

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาว ธัญญ์ฐิตา หิรัณย์พศิน (เพ็ญ )

รหัสนิสิต 5521604146

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1120

อีเมล์ pen_palm@hotmail.com

สถานที่ติดต่อ

ตึก 17 ห้อง 413

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาว นายิกา ปิ่นเนียม (กิ๊ฟ)

รหัสนิสิต 5521604162

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1121

อีเมล์ young.little@hotmail.com

สถานที่ติดต่อ

ตึก 15 ห้อง 401

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาว ปิยนุช ศรีสว่าง (นุช )

รหัสนิสิต 5521604189

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1121

อีเมล์ detective_nutch@hotmail.com

สถานที่ติดต่อ

ตึก 15 ห้อง 201

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นาย พชร ฤทธิ์เดช (จิ้งเหลน)

รหัสนิสิต 5521604197

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1121

อีเมล์ sudd_yumyum@hotmail.com

สถานที่ติดต่อ

ตึก 2 ห้อง 305

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาว รัชวรรษ์ พัฒนประสิทธิ์กุล (ฮอล์ )

รหัสนิสิต 5521604227

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1059

อีเมล์ holl_holiday@hotmail.com

สถานที่ติดต่อ

ตึก 22 ห้อง 220

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาว รัตนาวดี คูคำ (หนูนา)

รหัสนิสิต 5521604235

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1059

อีเมล์ nuna50@hotmail.com

สถานที่ติดต่อ

 

นางสาว รุ่งนภา พุ่มกุมาร (ไข่มุก)

รหัสนิสิต 5521604243

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1059

อีเมล์ Muk_zaanarak@hotmail.com

สถานที่ติดต่อ

ตึก 14 ห้อง 303

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาว วราภรณ์ สายราษฎร์ ( กิ๊ฟ )

รหัสนิสิต 5521604251

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1059

อีเมล์ lovely_gift_lovely@hotmail.com

สถานที่ติดต่อ

ตึก 23 ห้อง 113

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาว วริษฐา สุวรรณโครธ ( เนตร)

รหัสนิสิต 5521604260

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1059

อีเมล์ s.warittha@gmail.com

สถานที่ติดต่อ

ตึก 21 ห้อง 210

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาว วิไลพร สอาดศรี (เดียร์)

รหัสนิสิต 5521604278

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1059

อีเมล์ deertk_daw@hotmail.com

สถานที่ติดต่อ

ตึก 24 ห้อง 308

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาว ศิรัณย์ เขียนสายออ (แอ๋ม)

รหัสนิสิต 5521604286

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1059

อีเมล์ -

สถานที่ติดต่อ

ตึก 23 ห้อง 113

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาว สริตา ภูมิไชยา (เก็น)

รหัสนิสิต 5521604294

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1065

อีเมล์ bananakira@hotmail.com

สถานที่ติดต่อ

ตึก 23 ห้อง 413

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาว สุภาพร มัยกูล (นุ้ย)

รหัสนิสิต 5521604308

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1065

อีเมล์ Nuy_pooh25@hotmail.com

สถานที่ติดต่อ

สิริภัสร์ เพลส ห้อง 4327

81 หมู่ 12 อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

นางสาว สุภาภรณ์ ฝูงใหญ่ (อิ๊งค์)

รหัสนิสิต 5521604316

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1065

อีเมล์ Pucca_ink@hotmail.com

สถานที่ติดต่อ

ตึก 13 ห้อง 203

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาว อภิญญา เพ็ชรบริบุญ (บี )

รหัสนิสิต 5521604332

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1065

อีเมล์ beemissyou@windowslive.com

สถานที่ติดต่อ

ตึก 23 ห้อง 241

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาว อุสาห์พันธุ์ นาพญาธีระกุล (แนน)

รหัสนิสิต 5521604359

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1065

อีเมล์ nonan13@hotmail.com

สถานที่ติดต่อ

สิริภัสร์ เพลส ห้อง 4327

81 หมู่ 12 อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 22-Feb-2014 4:26 PM