นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ รุ่นที่ 12 รหัสปีการศึกษา 2558นางสาวจริญญา หงษ์เวียงจันทร์

นางสาวณัฐศุภร แสงสว่าง

นางสาวธนพร อ่วมตานี

นางสาวศิรภัสสร พงษ์ประเสริฐ

นางสาวอัญชลี สาวะรักษ์

นางสาวเอมอร มังกรทอง

นางสาวภัณฑิลา พันธ์ชัยทิพย์

นางสาวปฏิมากร หาระบุตร

นายภิเษก ใจมั่น

นางสาวจิราภรณ์ เรียนเวช

นางสาวณัฐกมล อยู่คำ

นางสาวณัฐกฤตา ภูมิพฤฒภณ

นางสาวณัฐติกาญจน์ วิเชียรสรรค์

นางสาวณัฐธิดา มณีพิทักษ์

นางสาวณัฐวดี ทับทิม

นายณัฐวัตร ภู่พันธ์ศรี

นางสาวทักษพร แว่นถิน

นายนครินทร มาตะโก

นางสาวปนัดดา เพ็ญศรี

นางสาวณิรณรา เจริญปิณชาน์พงศ์

นางสาวรัตนมน เพ็ญพัก

นางสาววราพร ยิ่งคุ้ม

นางสาววริศรา เลิศวิมล

นางสาววันวิสา นาคเส็ง

นางสาววิไลลักษณ์ ขจรวศิน

นางสาวศศิณา บุญกว้าง

นางสาวศิริรัตน์ บุญคุ้ม

นางสาวสภาวิณี นาคบำรุง

นายสุประดิษฐ์ เอี่ยมเปี่ยม

นางสาวสุภาพร ชุมเชื้อ

นางสาวสโรชา ชมใจ

นางสาวอมรรัตน์ นินอ่อน

นางสาวเก็จมณี ตรีพาทย์

นางสาวเกศินี คิอินธิ

นางสาวกัลยารัตน์ อนุแก่นทราย

นางสาวขวัญฤดี ทองสุก

นางสาวณัฐนรี อุดมสุข

นางสาวทศวรรณ จำเล

นางสาวธนัชชา ศรสุนทร

นางสาวนัฐธิญา ฤทธิ์สิงห์

นางสาวปฐมพร ศรีสุวัจรีย์

นางสาวสุดารัตน์ พลไทร

นางสาวสุปรียา เฉื่อยฉ่ำ

นางสาวเกวลิน ณ รังสิทธิ์

 

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 08-Sep-2020 1:55 PM