นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ รุ่นที่ 13 รหัสปีการศึกษา 2559นางสาวจีรนันท์ ขวัญทอง

นางสาวชนารัญช์ สาริกภูติ

นางสาวชิตาพร โต๊ะทอง

างสาวธัญญ์ธิดี เจริญธนภัสร์

นางสาวธิติยา บัวสี

นายนบดนัย หมั่นพลศรี

นางสาวนริสรา เบี้ยวทุ่งน้อย

นางสาวพัชรนรินทร์ รักษาธรรมปัถย์

นางสาวภานุมาศ จินดาวงศ์

นายรัญชน์ กิจค้างพลู

นางสาววราภรณ์ ยิ้มศิริ

นางสาววิภาวี ประคองกลาง

นายวีรภัทร ตั้งอยู่ดี

นางสาวอพัตรา สิงห์สุข

นางสาวจุฬาลักษณ์ ให้นุช

นางสาวชนกนันต์ จันดี

นางสาวชลธิชา พวงมาลี

นายทรงวุฒิ อ่อนสมทรง

นางสาวธัญญา บำราศทุกข์

นางสาวธัญญา รื่นอุรา

นางสาวนัทธมน จุมพรม

นางสาวบุปผชาติ ทองแท่งใหญ

นางสาวประภาศิริ ศุภรเมธี

นางสาวปรีดาภรณ์ หล้าอ่อน

นางสาวพิมพร พลายจันทร์

นางสาวพิมพ์กฤษณา ชาติดี

นายพีระศิลป์ โจไพศาล

นางสาวภัทรวดี ทองเก่งกล้า

นางสาวศรีสุดา แดงมา

นางสาวศิริพร ทองแพง

นายศิริโรจน์ ประทุมมัง

นางสาวสิรินยา ศิริมหาวรรณ

นางสาวสิริรัตน์ บัวจีน

นางสาวสุชาดา บุญเปลี่ยน

นางสาวอารียา ทัศน์ศรี

นางสาวเพ็ญนภา พุทสอน

นางสาวนิรชา ไพรหก

นางสาวลักษมณ ภิรมย์เบี้ยว

 

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 08-Sep-2020 1:54 PM