นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ รุ่นที่ 15 รหัสปีการศึกษา 2561นางสาวกนกพร ประสงค์อยู่

Miss Kanokporn Prasongyoo

ชื่อเล่น แป้ง

รหัสนิสิต 6121600144

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1033

อีเมล wilawanbuey29@hotmail.com

นางสาวกัญญาพัชร สายันต์แก้ว

Miss Kanyapat Sayankaew

ชื่อเล่น กัน

รหัสนิสิต 6121600152

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1033

อีเมล Manatchanok23@hotmail.com

นางสาวจิราพร กรรมกร

Miss Jiraporn

ชื่อเล่น บี

รหัสนิสิต 6121600161

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1033

อีเมล Jang_wrw260643@hotmail.com


นางสาวณัฐธยาน์ สระทองเทียน

Miss Natthaya Srathongthean

ชื่อเล่น นุ๊ก

รหัสนิสิต 6121600179

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1033

อีเมล hying21chen@gmail.com

 

นางสาวภูศาผริตาภัณ ไพบูลย์สุข

Miss Pusapalitapan paiboonsuk

ชื่อเล่น ภูศา

รหัสนิสิต 6121600187

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1033

อีเมล Beeverkung@gmail.com


นาย อาทิตย์ รักษาพราหมณ์

Mr. Artit Rugsapram

ชื่อเล่น เทพ

รหัสนิสิต 6121600209

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1033

อีเมล plengboonyapa@gmail.com

นางสาว จารุกัญญ์ ศรีกระจ่าง

Miss Jarukun

ชื่อเล่น นีร

รหัสนิสิต 6121601329

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1040

อีเมล benjamasthamwichit@gmail.com

นายเฉลิมพล มิถุรากร

Mr. Chalermpol Miturakorn

ชื่อเล่น เอก

รหัสนิสิต 6121601337

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1040

อีเมล earth.007@hotmail.co.th

นางสาววรวรรณ วะน้ำค้าง

Miss worawan wanamkhang

ชื่อเล่น แจง

รหัสนิสิต 6121601345

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1040

อีเมล 10311@dipangkorntawee.ac.th

นางสาววัฑณาวรรณ

Miss Wattanawan

ชื่อเล่น บีม

รหัสนิสิต 6121601353

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1040

อีเมล mangogo409@gmail.com

นางสาวเอื้อการุณย์ ใจช่วงโชติ

Miss Ueakarun Jaichuangchot

ชื่อเล่น ออม

รหัสนิสิต 6121601361

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1040

อีเมล Jarukun2008@gmail.com

นางสาวกฤติมา นามรส

Miss Kittima Nammarod

ชื่อเล่น ฟาง

รหัสนิสิต 6121603674

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1040

อีเมล thanapatc972@gmail.com

นางสาวจารุวรรณ์ คำล้วน

Miss Jaruwan Kumluan

ชื่อเล่น ทราย

รหัสนิสิต 6121603682

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1040

อีเมล mook_tnal@hotmail.com

นางสาวจิรนันท์ น้อยนวล

Miss Jiranan Noinaul

ชื่อเล่น ปุ๊กกี้

รหัสนิสิต 6121603691

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1040

อีเมล jamnienkitpilaiwan@gmail.com

นางสาวฐาปนี นรจ้อย

Miss Thapanee Norajoi

ชื่อเล่น กุ๊กกิ๊ก

รหัสนิสิต 6121603704

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1052

อีเมล Taksina.kps@gmail.com

นางสาวธัญรัศม์ เกริกอริยสิทธิ์

Miss Thanyarat Krekariyasit

ชื่อเล่น เลย์

รหัสนิสิต 6121603712

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1052

อีเมล tarn11135@gmail.com

นายนพรัตน์ เกตุแก้ว

Mr. Noppharat Ketkaeo

ชื่อเล่น ปั๊ม

รหัสนิสิต 6121603721

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1052

อีเมล boonyanuch25102542@gmail.com

นางสาวบุญญาภา วันชะฎา

Miss Boonyapa wanchada

ชื่อเล่น เพลง

รหัสนิสิต 6121603739

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1052

อีเมล alifakaewsang@gmail.com

นางสาวบุณยานุช พึ่งผล

Miss Booonyanuch puengpol

ชื่อเล่น ฝน

รหัสนิสิต 6121603747

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1052

อีเมล lawnunyo@gmail.com

นางสาวปรียาภัทร ปิยะพันธ์

Miss Preeyaphat Piyapan

ชื่อเล่น จูน

รหัสนิสิต 6121603763

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1052

อีเมล 12125@dipangkorntawee.ac.th

นายภูธเนศ ทองมา

Mr. Phutanet Thongma

ชื่อเล่น เอิร์ธ

รหัสนิสิต 6121603771

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1052

อีเมล J. wattanawan@hotmail.com


นางสาวภูรณิศา สุขลักษณ์

Miss Puranisa Sukkalak

ชื่อเล่น ใบเตย

รหัสนิสิต 6121603780

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1079

อีเมล m27.17422@gmail.com

นางสาวมนัสชนก คงสมศักดิ์

Miss Manatchanok kongsomsak

ชื่อเล่น เบลล์

รหัสนิสิต 6121603798

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1079

อีเมล ueakarun@hotmail.com

นางสาวมัลลิกา มะยะเฉียว

Miss Munlika mayachiew

ชื่อเล่น หยก

รหัสนิสิต 6121603801

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1079

อีเมล mueankwanyurung@gmail.com

นางสาววันวิสา สวัสดิผล

Miss Wanwisa Sawatdiphon

ชื่อเล่น นุ๊ก

รหัสนิสิต 6121603810

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1079

อีเมล suchavade.2236@gmail.com

นางสาววิลาวัลย์ จินดาโสม

Miss Wilawan Jindasom

ชื่อเล่น บ๊วย

รหัสนิสิต 6121603828

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1079

อีเมล benzs.626@gmail.com

นางสาวศศิวิมล โพธิ์รักษา

Miss Sasivimon Poruksa

ชื่อเล่น ฟิล์ม

รหัสนิสิต 6121603836

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1079

อีเมล Juneror2015@gmail.com

นายสิทธิกร สุขแย้ม

Mr. Sittikorn Sukyam

ชื่อเล่น เวห

รหัสนิสิต 6121603852

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1104

อีเมล baitoey45_45@hotmail.com

นางสาวสุวภัทร แตงแก้ว

Miss Suwaphat Taengkaeo

ชื่อเล่น ปอ

รหัสนิสิต 6121603861

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1104

อีเมล aliphv@gmail.com

นายสุวิจักขณ์ อึ้งประสพสุข

Mr. Suwijuk Eungprasopsook

ชื่อเล่น เยียร์

รหัสนิสิต 6121603879

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1104

อีเมล tapanee73130@gmail.com

นางสาวเหมือนขวัญ อยู่รุ่ง

Miss Mueankwan Yurung

ชื่อเล่น ฟีน

รหัสนิสิต 6121603887

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1104

อีเมล Sai_kl16@hotmail.com

นางสาวอาลิฟา แก้วซัง

Miss Alifa Kaewsang

ชื่อเล่น ฟา

รหัสนิสิต 6121603895

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1104

อีเมล earn.skr12@gmail.com

นางสาวกมลฉัตร จำปาเรือง

Miss Kamolchat champareung

ชื่อเล่น ออน

รหัสนิสิต 6121608021

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1120

อีเมล sureepron1187@gmail.com

นางสาวกมลลักษณ์ ชัยมณีกริช

Miss Kamonluk chaimaneekrit

ชื่อเล่น สุ่ย

รหัสนิสิต 6121608030

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1120

อีเมล Satidaporn2104@gmail.com

นางสาวกุลภรณ์ สุขเอี่ยม

Miss Kullaphorn Sukeam

ชื่อเล่น เบนซ์

รหัสนิสิต 6121608048

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1120

อีเมล artit89thep@gmail.com

นางสาวเจนจิรา อินอ้อย

Miss Janejira Inoie

ชื่อเล่น เจน

รหัสนิสิต 6121608056

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1120

อีเมล Suwaphat1999@icloud.com

นางสาวปิยฉัตร ทะเสนฮด

Miss Piyachat Thasenhod

ชื่อเล่น ตาล

รหัสนิสิต 6121608099

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1248

อีเมล chnnml.noon@gmail.com

นางสาวพรลภัส ป้อมบุบผา

Miss Pornlaphat pombubpha

ชื่อเล่น มายด์

รหัสนิสิต 6121608102

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1248

อีเมล fafilmmyfct.com@Gmail.com

นางสาวพิไลวรรณ จำเนียรกิจ

Miss Pilaiwan Jamnienkit

ชื่อเล่น บีม

รหัสนิสิต 6121608111

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1248

อีเมล Kamonlukcmnk@gmail.com

นางสาววรุศญา เทศสนั่น

Miss Warutsaya thetsanan

ชื่อเล่น เนย

รหัสนิสิต 6121608129

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1248

อีเมล Kittima270842@gmail.com

นางสาวสุรีพร เพ็ชรดี

Miss Sureeporn Phetdee

ชื่อเล่น ทราย

รหัสนิสิต 6121608137

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1248

อีเมล icerecords090305@gmail.com

นางสาวชนานาถ มาหลี

Miss Chananat Malee

ชื่อเล่น นุ่น

รหัสนิสิต 6121614145

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1248

อีเมล Haifangmunlika@gmail.com

นายทีปกร ลาภวงศ์สุนทร

Mr. Teepakorn larpvongsoontorn

ชื่อเล่น T

รหัสนิสิต 6121614161

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1259

อีเมล Ckamolchat@gmail.com

นางสาววาสนา แก้วมีสี

Miss Wasana Kaewmeesee

ชื่อเล่น ยุ้ย

รหัสนิสิต 6121614170

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1259

อีเมล Narukmark123@hotmail.com

นางสาวสถิดาภรณ์ ดุลยวัฒนา

Miss Satidaporn Dullyawattana

ชื่อเล่น ฟ้า

รหัสนิสิต 6121614188

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1259

อีเมล walutsaya99@gmail.com

นายสัตยา พรามสุภา

Mr. Sattaya Pramsupa

ชื่อเล่น รอง

รหัสนิสิต 6121614196

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1259

อีเมล Mama-er6n@hotmail.com

นางสาวสุชาวดี ชีเจ็ดริ้ว

Miss Suchavadee Cheechedriw

ชื่อเล่น จ๋อมแจ๋ม

รหัสนิสิต 6121614200

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1259

อีเมล Sittikonewave@gmail.com

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 08-Sep-2020 1:54 PM