นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ รุ่นที่ 16 รหัสปีการศึกษา 2562นางสาวชฎาพร สว่างอารมณ์
Miss Chadaporn Sawangarrom
ชื่อเล่น รส
รหัสนิสิต 6221601321
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1265
อีเมล Chadaporn_sa@sysp.ac.th

นางสาวสุธาทิพย์ ศรีอรุณ
Miss Sutathip Sriarun
ชื่อเล่น เดียร์
รหัสนิสิต 6221601339
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1265
อีเมล house170643@gmail.com

นางสาวอุไรวรรณ สุขเข
Miss Uraiwan Sukkhe
ชื่อเล่น ลูกเกด
รหัสนิสิต 6221601347
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1265
อีเมล bixnantfon078@gmail.com

นางสาวจิดาภา ถาวรศรีสกุล
Miss Jidapa  thawornsrisakul
ชื่อเล่น เจน
รหัสนิสิต 6221601908
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1265
อีเมล Jidapakul2000@gmail.com

นางสาวโชษิตา จิตรีขันธ์
Miss Chosita jidtreekhan
ชื่อเล่น แป้ง
รหัสนิสิต 6221601916
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1265
อีเมล Psngpang05@gmail.com

นางสาวฐิตาภา ชัยศรี
Miss Titapa Chaisri
ชื่อเล่น จ้า
รหัสนิสิต 6221601924
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1265
อีเมล 22557@wsk.ac.th

นางสาวนภัสสร เต็งมิ่ง
Miss Napatsorn  Tengming
ชื่อเล่น พัด
รหัสนิสิต 6221601932
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1266
อีเมล Napatsron.020@gmail.com

นางสาวพรรัมภา ตะพัง
Miss Pornrampha Tapang
ชื่อเล่น ดรีม
รหัสนิสิต 6221601941
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1266
อีเมล Pornrampha103@gmail.com

นางสาวรวงข้าว โพธิ์สมบูรณ์
Miss Ruangkhaw Phosomboon
ชื่อเล่น ข้าว
รหัสนิสิต 6221601959
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1266
อีเมล freedomtimekhaw.2543@gmail.com

นางสาวรุ่งอรุณ สุขจันทร์
Miss Rungarun Sukjan
ชื่อเล่น นิว
รหัสนิสิต 6221601967
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1266
อีเมล new20943@gmail.com

นางสาวศุภรดา บุญหล้า
Miss suparada boonla
ชื่อเล่น ครีม
รหัสนิสิต 6221601975
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1266
อีเมล boonlasuparada9@gmail.com

นางสาวศุภักษร คำนุช
Miss supaksorn kamnuch
ชื่อเล่น เบนซ์
รหัสนิสิต 6221601983
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1038
อีเมล supaksornkamnuch19@gmail.com

นางสาวจรีดา พินธุกนก
Miss Jareeda Phinthukanok
ชื่อเล่น สมาย
รหัสนิสิต 6221603668
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1038
อีเมล kritsadaa1975@gmail.com

นางสาวญาณัช ยางงาม
Miss Yanut Yangngam
ชื่อเล่น นัท
รหัสนิสิต 6221603676
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1038
อีเมล nutnut0914532941@gmail.com

นางสาวฐิตาภา ประสานสุทธิพร
Miss Thitapa Prasansutthiporn
ชื่อเล่น ไมล์
รหัสนิสิต 6221603684
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1038
อีเมล thitapa789@gmail.com

นายณัชพล ชุ่มแจ่ม
Mr. Natchapon chumjam
ชื่อเล่น เนม
รหัสนิสิต 6221603692
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1059
อีเมล natchapon.chumjam@gmail.com

นางสาวณัฐพร ดลวัฒนกุล
Miss Nuttaporn Donwattanakul
ชื่อเล่น นิ้ม
รหัสนิสิต 6221603706
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1059
อีเมล nattaporn.nim@gmail.com

นางสาวธนพร เป็งวงค์
Miss Tanaporn  Pengwong
ชื่อเล่น หลิว
รหัสนิสิต 6221603714
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1059
อีเมล Tanaporn.Pengwong@gmail.com

นางสาวธมนวรรณ เจริญลือชัย
Miss Thamonwan Charonuechai
ชื่อเล่น ครีม
รหัสนิสิต 6221603722
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1059
อีเมล thamonwan01998@gmail.com

นางสาวปทุมพร เมฆรักษากิจ
Miss Patoomporn Mekraksakit
ชื่อเล่น อ้อม
รหัสนิสิต 6221603731
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1065
อีเมล Oamswiftie@gmail.com

นายวิภูษณะ สังข์ฉิม
Mr. Wiphoosana Sungchim
ชื่อเล่น ต้า
รหัสนิสิต 6221603749
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1065
อีเมล tartnd1421@gmail.com

นางสาวศศิภา เสริมชานุ
Miss Sasipa Sermchanu
ชื่อเล่น ไต๋
รหัสนิสิต 6221603757
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1065
อีเมล sasipa.tai220943@gmail.com

นางสาวศิรัชญา เหลืองจารุธร
Miss Siratchaya Luanhcharuthorn
ชื่อเล่น ฟ่อน
รหัสนิสิต 6221603765
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1065
อีเมล pshooonn@gmail.com

นายสุรสีห์ อำไพจิตร
Mr. Surasri Ampaijitr
ชื่อเล่น กาฟิล
รหัสนิสิต 6221603773
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1065
อีเมล ampaijitr@gmail.com

นางสาวอรปรียา ส่งเสริม
Miss Onpreeya Songsoem
ชื่อเล่น แบม
รหัสนิสิต 6221603781
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1082
อีเมล onpreeya2543zaa@gmail.com

นางสาวอัจฉริยา ไวธัญญะกรรม
Miss atchariya waithanyakam
ชื่อเล่น เเฟร์
รหัสนิสิต 6221603790
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1082
อีเมล atchariya2543fair@gmail.com

นางสาวอาทิตญา กลิ่นพยอม
รหัสนิสิต 6221603803
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1082

นางสาวกนกวรรณ แฮะประโคน
รหัสนิสิต 6221608171
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1082

นางสาวกมลวรรณ คะชา
รหัสนิสิต 6221608180
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1082

นางสาวเกศรินทร์ บุญตา
Miss Katesarin Boonta
ชื่อเล่น เกด
รหัสนิสิต 6221608198
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1105
อีเมล Katesarin03@gmail.com

นางสาวจารุภา ตันหยงนพคุณ
Miss Jarupa  Tunhyongnoppakoon
ชื่อเล่น หยก
รหัสนิสิต 6221608201
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1105
อีเมล Yokjarupa.12345@gmail.com

นางสาวชนิสรา สุขดี
Miss Chanisara Sukdee
ชื่อเล่น เฟิร์น
รหัสนิสิต 6221608210
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1105
อีเมล fernnee2543@gmail.com

นางสาวชลธิชา ชาญตะบะ
Miss Chonthicha Chantaba
ชื่อเล่น มาตา
รหัสนิสิต 6221608228
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1105
อีเมล mmataby@hotmail.com

นางสาวชุตินันท์ สุวรรณไตรย์
รหัสนิสิต 6221608236
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1105

นางสาวญาณิศา คำผุย
Miss Yanisa Khamphui
ชื่อเล่น ลูกหมู
รหัสนิสิต 6221608244
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1105
อีเมล yanisakhamphui@gmail.com

นางสาวฐิติมา กิจบำรุง
Miss Thitima Kitbamrung
ชื่อเล่น แป้ง
รหัสนิสิต 6221608252
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1030
อีเมล Boytom_pt@hotmail.com

นางสาวณัฎฐ์กฤตา ยางหลวง
Miss Natkitta Yangluang
ชื่อเล่น โฟน
รหัสนิสิต 6221608261
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1030
อีเมล natkrittayangluang@gmail.com

นางสาวประภาพร เมืองสะอาด
Miss Prapaporn Muangsaard
ชื่อเล่น แก้ม
รหัสนิสิต 6221608279
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1030
อีเมล prapaporn.gm@gmail.com

นางสาวภัณฑิรา ขจรนารถ
Miss Phantira Kajornnart
ชื่อเล่น ครีม
รหัสนิสิต 6221608287
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1030
อีเมล phantirakajornnart@gmail.com

นางสาวรสสุคนธ์ แก้ววัฒน์
Miss Rossukon Kaewwat
ชื่อเล่น กิ๊ฟ
รหัสนิสิต 6221608295
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1030
อีเมล kaewwathn@gmail.com

นางสาวลัมภนีย์ จุลละนันทน์
Miss Lampanee joonlanan
ชื่อเล่น ยะหยา
รหัสนิสิต 6221608309
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1234
อีเมล yayhalpn@gmail.com

นางสาวศรัยนภัส กระจ่างจิตร
รหัสนิสิต 6221608317
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1234

นางสาวสิรินภา อ่อนสมทรง
รหัสนิสิต 6221608325
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1234

นางสาวจีรภัทร น้อยสุวรรณ
รหัสนิสิต 6221612888
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1234

นางสาวธัญญา อยู่เอี่ยม
รหัสนิสิต 6221612900
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1098

นางสาวมิ้น เรี่ยวแรงบุญญา
Miss Mint Rueawraengbunya
ชื่อเล่น มิ้น
รหัสนิสิต 6221612918
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1098
อีเมล mint752543@gmail.com

นางสาววินิตา จั่นบำรุง
Miss Vinita Junbumrung
ชื่อเล่น ป่าน
รหัสนิสิต 6221612926
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1098
อีเมล vinitajunbumrung@gmail.com

นางสาวศศิร์ณัท เนตรเรืองโรจน์
Miss Sasinut Nateroungroj
ชื่อเล่น ฟ้า
รหัสนิสิต 6221612934
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1098
อีเมล Fah_mochi@hotmail.com

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 08-Sep-2020 1:53 PM