นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ รุ่นที่ 17 รหัสปีการศึกษา 2563นางสาวพรหมพร พิมจ่อง

รหัสนิสิต 6321600253

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1032

ชื่อเล่น ออม

อีเมล pormporn.p@ku.th, pormporn.p@live.ku.th

นางสาวจินดามณี สระกบแก้ว

รหัสนิสิต 6321602744

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1032

ชื่อเล่น ชมพู่

อีเมล jindamanee.sr@ku.th, jindamanee.sr@live.ku.th, eyeforwork@hotmail.com

นางสาวฉัตรชนก เทียนมงคล

รหัสนิสิต 6321602752

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1032

ชื่อเล่น อาย

อีเมล chatchanok.thi@ku.th, chatchanok.thi@live.ku.th

นางสาวณัฐวิภา นงรักษณ์

รหัสนิสิต 6321602761

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1032

ชื่อเล่น ดาว

อีเมล nadtawipa.n@ku.th, nadtawipa.n@live.ku.th

นางสาวภัทรียา ลิ้มอิ่ม

รหัสนิสิต 6321602779

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1032

ชื่อเล่น มิ้นมิ้ว

อีเมล pattareeya.l@ku.th, pattareeya.l@live.ku.th

นางสาวศรัณย์พร ศรีทองดี

รหัสนิสิต 6321602787

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1032

ชื่อเล่น ปลิว

อีเมล saranporn.sr@ku.th, saranporn.sr@live.ku.th, njphone238@gmail.com

นางสาวกฤษณา เรืองรักษ์

รหัสนิสิต 6321605948

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1033

ชื่อเล่น เกษ

อีเมล krisana.rue@ku.th, krisana.rue@live.ku.th

นางสาวจันทิมา ดาวเรือง

รหัสนิสิต 6321605956

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1033

ชื่อเล่น กิ้ฟ

อีเมล jantima.d@ku.th, jantima.d@live.ku.th

นายเจษฎา แพงศรี

รหัสนิสิต 6321605964

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1033

ชื่อเล่น บิว

อีเมล jedsada.p@ku.th, jedsada.p@live.ku.th

นายเจษฎาภรณ์ ชำพาลี

รหัสนิสิต 6321605972

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1033

ชื่อเล่น ริว

อีเมล jedsadapond.c@ku.th, jedsadapond.c@live.ku.th

นางสาวชลดา ปราบนอก

รหัสนิสิต 6321605981

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1033

ชื่อเล่น เฟรช

อีเมล chonlada.pra@ku.th, chonlada.pra@live.ku.th, freshf771@gmail.com

นายชัยยุทธ์ ผิวงาม

รหัสนิสิต 6321605999

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1033

ชื่อเล่น ปราย

อีเมล chaiyut.p@ku.th, chaiyut.p@live.ku.th, chaiyut7184@gmail.com

นางสาวญาณิศา แสงเย็น

รหัสนิสิต 6321606006

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1037

ชื่อเล่น แพรว

อีเมล yanisa.sang@ku.th, yanisa.sang@live.ku.th, sangsa0308@gmail.com

นางสาวณัฐณิชา ราชมุงคุล

รหัสนิสิต 6321606014

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1037

ชื่อเล่น นัท

อีเมล natnicha.rac@ku.th, natnicha.rac@live.ku.th

นายณัฐพงษ์ โนชัย

รหัสนิสิต 6321606022

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1037

ชื่อเล่น เฟิร์น

อีเมล natthaphong.noc@ku.th, natthaphong.noc@live.ku.th

นางสาวทิพย์ลดา จันทรานนท์

รหัสนิสิต 6321606031

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1037

ชื่อเล่น ปิ่น

อีเมล thiplada.j@ku.th, thiplada.j@live.ku.th

นายธนาคร การประกอบ

รหัสนิสิต 6321606049

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1037

ชื่อเล่น หนึ่ง

อีเมล thanakon.kan@ku.th, thanakon.kan@live.ku.th

นางสาวธมนวรรณ แก้วกันใจ

รหัสนิสิต 6321606057

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1037

ชื่อเล่น กัน

อีเมล thamonwan.kae@ku.th, thamonwan.kae@live.ku.th

นายธีรภัทร์ วงษ์ศิลป์

รหัสนิสิต 6321606065

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1079

ชื่อเล่น อั้ม

อีเมล teraput.v@ku.th, teraput.v@live.ku.th

นางสาวเนตรชนก มีโชคสม

รหัสนิสิต 6321606081

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1079

ชื่อเล่น แนน

อีเมล netchanok.m@ku.th, netchanok.m@live.ku.th

นางสาวเนตรนภา อินทร์สวาท

รหัสนิสิต 6321606090

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1079

ชื่อเล่น ตั๊ก

อีเมล netrnapa.i@ku.th, netrnapa.i@live.ku.th

นางสาวปฐมาภรณ์ ศรีครุฑ

รหัสนิสิต 6321606111

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1079

ชื่อเล่น ตุ๊กตา

อีเมล patamapohn.s@ku.th, patamapohn.s@live.ku.th

นางสาวปาจรีย์ เที่ยงแท้

รหัสนิสิต 6321606120

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1098

ชื่อเล่น บ๊วย

อีเมล pajaree.thi@ku.th, pajaree.thi@live.ku.th

นางสาวพรภกา คำมาก

รหัสนิสิต 6321606138

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1098

ชื่อเล่น เบียร์

อีเมล pornpaka.k@ku.th, pornpaka.k@live.ku.th

นางสาวพิมลพรรณ เทียมกระโทก

รหัสนิสิต 6321606146

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1098

ชื่อเล่น ตอง

อีเมล phimonphan.t@ku.th, phimonphan.t@live.ku.th

นายภานุวัฒน์ รินทร์แก้ว

รหัสนิสิต 6321606154

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1098

ชื่อเล่น ทิวทัศน์

อีเมล panuwat.rin@ku.th, panuwat.rin@live.ku.th

นางสาวมินท์ธิตา พันธ์จันทร์

รหัสนิสิต 6321606162

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1098

ชื่อเล่น โฟน

อีเมล minthita.ph@ku.th, minthita.ph@live.ku.th

นางสาววรพรรณ เพชรเก่า

รหัสนิสิต 6321606171

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1098

ชื่อเล่น มาย

อีเมล woraphan.p@ku.th, woraphan.p@live.ku.th

นายศิวะกร เลาหสวัสดิ์

รหัสนิสิต 6321606197

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1108

ชื่อเล่น เพชร

อีเมล siwakorn.laoh@ku.th, siwakorn.laoh@live.ku.th

นางสาวสรัลชนา จันทะศิลา

รหัสนิสิต 6321606201

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1108

ชื่อเล่น จูน

อีเมล salanchana.c@ku.th, salanchana.c@live.ku.th

นางสาวสิริลักษณ์ สรรพากร

รหัสนิสิต 6321606219

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1108

ชื่อเล่น ฟาร่า

อีเมล sirilak.sam@ku.th, sirilak.sam@live.ku.th

นางสาวสุพรรณิการ์ หาญสุโพธิ์

รหัสนิสิต 6321606227

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1108

ชื่อเล่น เน่

อีเมล supannika.ha@ku.th, supannika.ha@live.ku.th

นายอดิเทพ น้ำทอง

รหัสนิสิต 6321606235

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1108

ชื่อเล่น ดัง

อีเมล adithep.n@ku.th, adithep.n@live.ku.th

นางสาวอรณิชา ปลอบโยน

รหัสนิสิต 6321606243

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1234

ชื่อเล่น พลอย

อีเมล onnicha.pl@ku.th, onnicha.pl@live.ku.th

นางสาวอุทัยวรรณ แซ่ตั้ง

รหัสนิสิต 6321606251

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1234

ชื่อเล่น พอบ

อีเมล utaiwan.se@ku.th, utaiwan.se@live.ku.th

นางสาวชยุดา แซ่ฉั่ว

รหัสนิสิต 6321610241

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1234

ชื่อเล่น มิ้นท์

อีเมล chayuda.sae@ku.th, chayuda.sae@live.ku.th

นางสาวญารินดา ไชยสุวรรณ์

รหัสนิสิต 6321610259

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1234

ชื่อเล่น มิ้นท์

อีเมล yarinda.c@ku.th, yarinda.c@live.ku.th

นางสาวณปภัช ลี้นันทกิจ

รหัสนิสิต 6321610267

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1234

ชื่อเล่น ฝ้าย

อีเมล napaphat.le@ku.th, napaphat.le@live.ku.th

นางสาวธิรารัตน์ รัตนสำเนียง

รหัสนิสิต 6321610275

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1234

ชื่อเล่น แคร์

อีเมล tirarat.r@ku.th, tirarat.r@live.ku.th

นายนิติธร พูลทรัพย์

รหัสนิสิต 6321610283

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1255

ชื่อเล่น พีท

อีเมล nititorn.p@ku.th, nititorn.p@live.ku.th

นางสาวปณิตา ตระกูลฤทธิ์

รหัสนิสิต 6321610291

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1255

ชื่อเล่น แบม

อีเมล panita.ta@ku.th, panita.ta@live.ku.th

นางสาวปาณิษา เมืองสว่าง

รหัสนิสิต 6321610305

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1255

ชื่อเล่น ปอ

อีเมล panisa.mu@ku.th, panisa.mu@live.ku.th

นางสาวพุธิตา ศรีนาราง

รหัสนิสิต 6321610321

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1255

ชื่อเล่น อีฟ

อีเมล phuthita.s@ku.th, phuthita.s@live.ku.th

นางสาวรินรดา ทองพรม

รหัสนิสิต 6321610330

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1255

ชื่อเล่น ซอฟท์

อีเมล rinrada.tho@ku.th, rinrada.tho@live.ku.th

นางสาววิไลวรรณ ปึงธนาพิทักษ์

รหัสนิสิต 6321610348

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1265

ชื่อเล่น เกด

อีเมล wilaiwan.pun@ku.th, wilaiwan.pun@live.ku.th

นางสาวศิริญทิพย์ จายะกัน

รหัสนิสิต 6321610356

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1265

ชื่อเล่น เอิน

อีเมล sirintip.ja@ku.th, sirintip.ja@live.ku.th

นางสาวศุภนิดา สีเหลือง

รหัสนิสิต 6321610364

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1265

ชื่อเล่น กีต้าร์

อีเมล suphanida.se@ku.th, suphanida.se@live.ku.th

นางสาวสมนวรรณ บุญชอบ

รหัสนิสิต 6321610372

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1265

ชื่อเล่น พลอย

อีเมล samonwan.b@ku.th, samonwan.b@live.ku.th

นางสาวสลิลทิพย์ สุขแสน

รหัสนิสิต 6321610381

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1265

ชื่อเล่น แพม

อีเมล salintip.su@ku.th, salintip.su@live.ku.th

นางสาวสิปโปทัย มหัธนากร

รหัสนิสิต 6321610399

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1265

ชื่อเล่น ป่อเปี๊ยะ

อีเมล silppotai.m@ku.th, silppotai.m@live.ku.th

นางสาวสุชาดา ห้วยสุข

รหัสนิสิต 6321610402

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1266

ชื่อเล่น ติว

อีเมล suchada.hu@ku.th, suchada.hu@live.ku.th

นางสาวอนันตญา สร้อยสุวรรณ์

รหัสนิสิต 6321610411

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1266

ชื่อเล่น อิง

อีเมล anantaya.sr@ku.th, anantaya.sr@live.ku.th

นายอรรคเดช วันอ่อน

รหัสนิสิต 6321610429

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1266

ชื่อเล่น เฟิร์ส

อีเมล akkadet.w@ku.th, akkadet.w@live.ku.th, akkadetwanoon@gmail.com

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 16-Sep-2020 2:07 PM